sunwah

Điều dưỡng và kỹ thuật
AMERICAN EYE CENTER VIETNAM
 

Điều dưỡng và kỹ thuật

Quynh Tran

Trần Lê Quỳnh

Điều Dưỡng Trưởng

Chứng chỉ Y tá Nhãn khoa (COA, Mỹ)

 

Levi

Levi

Điều dưỡng - Phụ trách an toàn bệnh nhân

Chứng chỉ Y tá Nhãn khoa (COA, Mỹ)

 

trang

Nguyễn Đinh Diễm Trang

Điều Dưỡng

 

Kora

Thạch Ko Ra

Điều Dưỡng

 

Chi

Nguyễn Ngọc Linh Chi

Điều dưỡng

Cử nhân khúc xạ

Phong

Trần Bá Phong

Kỹ thuật viên khúc xạ